226
18 Jul 12 at 2 pm

Vasily Vereshchagin - The Royal Elephant, (1842–1904).

Vasily Vereshchagin - The Royal Elephant, (1842–1904).